آمار کلی

کد ملی: 007943XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تجاری و بازرگانی جم گستر کاسپین نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1389/09/01 تا کنون