آمار کلی

کد ملی: 208024XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
داوری مهر جویان دادخواه عدالت گستر طبرستان عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/11 تا کنون
آبتین عدل آتیه پردازان عضو هیئت مدیره فعال 1395/04/27 تا کنون