آمار کلی

کد ملی: 138295XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرمین سویل بتون عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/02 تا کنون
عسل رودقات تبریز بازرس اصلی فعال 1397/06/10 تا کنون