آمار کلی

کد ملی: 570941XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات بازرگانی حسابداری تدبیر گر حساب نگر رئیس هیئت مدیره فعال 1393/02/11 تا کنون