آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اعتبار کارکنان آب و فاضلاب غرب استان تهران بازرس اصلی خارج شده 1384/05/22 تا 1385/07/08