آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آباد اسکان بنا بازرس اصلی خارج شده 1394/08/26 تا 1397/08/07