آمار کلی

کد ملی: 136174XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی اکسیژن ارک اکسید بازرس اصلی فعال 1397/02/30 تا کنون