آمار کلی

کد ملی: 570956XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آبدانان سازندگی شمال مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/05/17 تا کنون