آمار کلی

کد ملی: 549983XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعت نسیم زنده رود عضو هیئت مدیره منحل شده 1391/03/09 تا کنون