آمار کلی

کد ملی: 228193XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عطر رویش اندیشه بازرس اصلی خارج شده 1398/04/05 تا 1398/05/22