آمار کلی

کد ملی: 287228XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مشاوره ای و خدمات کشاورزی میشاکشت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/12/24 تا کنون