آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پویا نقش سهند رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/06/31 تا 1396/11/30