آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی و پشتیبانی سهیل گستران تربت بازرس علی البدل فعال 1387/07/23 تا کنون