آمار کلی

کد ملی: 264917XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طرح و فن آوری یاسان عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/04/10 تا 1394/12/25