آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی شعله گستر سبزوار سهام خاص مدیرعامل و منشی هییت مدیره فعال 1386/08/14 تا کنون