آمار کلی

کد ملی: 087095XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سورن سر پاژ عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/19 تا کنون