آمار کلی

کد ملی: 325543XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتصالات کرمانشاه الکترونیک سپیدار رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/02 تا کنون