آمار کلی

کد ملی: 053458XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عدالت شهرستان اراک بازرس علی البدل خارج شده 1392/04/13 تا 1394/04/01