آمار کلی

کد ملی: 049263XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ترابری راهداران یار رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/06 تا کنون