آمار کلی

کد ملی: 264937XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آسمان خراش آرمه عضو هیئت مدیره فعال 1396/06/13 تا کنون