آمار کلی

کد ملی: 195048XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پایا صنعت خاوران بازرس اصلی فعال 1396/11/05 تا کنون