آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
که بانضمام مدارک دیگر طی نامه شماره 585 87 نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1386/12/15 تا کنون