آمار کلی

کد ملی: 216254XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی توزیعی تیرگان سبز بهشهر بازرس اصلی فعال 1396/02/11 تا کنون