آمار کلی

کد ملی: 137837XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی موج گستر آفاق نیرو عضو هیئت مدیره فعال 1399/05/12 تا کنون