آمار کلی

کد ملی: 128025XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور شهر و خانه بازرس اصلی خارج شده 1395/04/28 تا 1396/06/15
در عضو هیئت مدیره فعال 1389/10/22 تا کنون
خدماتی معین نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/07/24 تا 1397/08/21