آمار کلی

کد ملی: 174046XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سداد کار اعتماد بازرس علی البدل فعال 1396/09/15 تا کنون
ایکاد بازرس علی البدل فعال 1396/06/01 تا کنون
فرهنگی هنری آموزشی علم کده فرا رویکرد هور نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/12/26 تا کنون