آمار کلی

کد ملی: 007307XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زرین آفتاب آسیا عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/05 تا کنون
زرین میوه پارس آسیا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/04/27 تا کنون