آمار کلی

کد ملی: 355964XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنف لبنیات ساز و لبنیات فروش شهرستان تنگستان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/12/14 تا کنون