آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انبوه سازان مسکن فراگستر کرانه خلیج فارس گروه 2119 بازرس اصلی فعال 1387/05/19 تا کنون