آمار کلی

کد ملی: 259162XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعتی جهان تهویه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1396/11/11 تا کنون