آمار کلی

کد ملی: 212190XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بامداد رهایی گلشن عضو هیئت مدیره فعال 1398/05/05 تا کنون