آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرا صنعت راسخ نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/08/17 تا 1394/10/20