آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هویدای بختیاری ثبت 2267 عضو هیئت مدیره فعال 1385/02/28 تا کنون