آمار کلی

کد ملی: 155198XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خانه بهبودی اطهر مراغه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/03/16 تا کنون