آمار کلی

کد ملی: 121933XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی و فرآوری معدنی شریف کاوش بازرس اصلی فعال 1398/08/30 تا کنون