آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شقایق برج خلیج فارس رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/07/18 تا 1392/08/04