آمار کلی

کد ملی: 286005XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مشاوره کشاورزی مهاباد زرع نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/05 تا کنون
سنجش زاگرس مکریان عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/20 تا کنون