آمار کلی

کد ملی: 005040XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دارالقران الکریم عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/14 تا کنون
فرهنگی هنری بنیاد بین المللی آفاق نور بیان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1395/10/18 تا کنون
صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/05/21 تا 1392/12/13