آمار کلی

کد ملی: 157023XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
علم صنعت تجارت پارسان نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/06/03 تا 1394/07/15