آمار کلی

کد ملی: 230021XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات رایانه ای پالیز داراب نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/08/16 تا 1396/08/20