آمار کلی

کد ملی: 006539XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهیا هنر ماندگار رئیس هیئت مدیره فعال 1393/06/02 تا کنون