آمار کلی

کد ملی: 004386XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طب تصویر ماهان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1391/04/24 تا کنون