آمار کلی

کد ملی: 209212XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی نیارش تدبیر کاسپین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/10 تا کنون