آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چهار هزار و چهارصد و شش زمرد بازرگان باختر منشی هییت مدیره فعال 1390/12/24 تا کنون