آمار کلی

کد ملی: 005704XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعتگران بتن آسفالت فرناد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/02/28 تا کنون