آمار کلی

کد ملی: 206510XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تام اروند ماشین مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/07/16 تا کنون
نوا تک ماشین زاگرس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/07/11 تا کنون
مجتمع تراکتورسازی دامغان رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/09/05 تا 1397/10/19