آمار کلی

کد ملی: 227990XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جواهر باغ رامسر مدیرعامل فعال 1391/12/09 تا کنون