آمار کلی

کد ملی: 032197XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگ مداران معتمد البرز عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/22 تا کنون
مرکزمهد سالمندان مهر و امید البرز عضو هیئت مدیره فعال 1396/02/14 تا کنون