آمار کلی

کد ملی: 003938XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خورشید تک نمای آرتا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/08/24 تا کنون