آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی درمانی سروش سلامت کارمانیا بازرس اصلی فعال 1388/10/08 تا کنون